Zespół Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 15 w Siemianowicach Śląskich

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Zapisy do Zespołu Przedszkolnego nr 1 - Przedszkola nr 15 na rok szkolny 2016/2017

27 kwietnia podana zostanie do wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

Prosimy rodziców o doniesienie zaległych zaświadczeń.

Kryteria i zasady

przyjmowania dzieci do Zespołu Przedszkolnego nr 1 - Przedszkola nr 15

na rok szkolny 2016/2017

 

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 14, ust.3, art. 3a.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw., rozdz. 2a, art.20a, 20b, 20c, 20s, 20t, 20za, 20zb, 20zc, 20zd, 20ze, 20zf (Dz. U. z 2014 r., poz.7)
 • Uchała Nr 19/2015 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 stycznia 2015 r.

 

Kryteria przyjęcia dzieci do Zespołu Przedszkolnego nr 1

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śl. W pierwszej kolejności dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci czteroletnie zgodnie z art. 7 ustawyz dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 827)

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko wieku 2,5 lat.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Zespole Przedszkolnym nr 1, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c.ust 2 ustawy z dnia 06.13.2013 r. o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7)

 1. wielodzietność rodziny dziecka
 2. niepełnosprawność dziecka
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
 4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
 7. objęcie dziecka pieczą zastępczą

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów  lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria zawarte w Uchwale nr 19/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich, z dnia 29 stycznia 2015 roku:

 • zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub ich uczęszczanie
  do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym   –   6 pkt
   
  zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/uczelni wyższej
  w trybie dziennym)
 • przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   6 pkt
  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
 • kontynuacja przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
  w Zespole Przedszkolnym nr 1  –   2 pkt
   
  (oświadczenie o kontynuacji wychowania przedswzkolnego)
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
  w Siemianowicach Śląskich:

  -   oboje rodziców/ prawnych opiekunów   –   2 pkt  (oświadczenie
      rodzica/prawnego opiekuna)

  -   jeden z rodziców/prawnych opiekunów  –   1 pkt  (oświadczenie
      rodzica/prawnego opiekuna)

 

Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane w siedzibie Zespołu Przedszkolnego nr 1

w Siemianowicach Śląskich, ul. Niepodległości 49

od 14 marca 2016 od godz. 8:00 do 31 marca 2016 do godz. 16:00

 

Wykaz załączników potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych 
i  określonych  przez  organ  prowadzący  zgodnie  z art. 20 t. pkt. 2 ustawy o systemie oświaty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodziców lub rodzeństwa (kopia potwierdzone  za zgodność z oryginałem)
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 4. dokumenty potwierdzające pieczę zastępczą (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu lub uczęszczaniu szkoły lub szkoły/uczelni
 6. zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej
 7. oświadczenie o kontynuacji przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
 8. oświadczenie o rozliczaniu podatku przez rodziców/prawnych opiekunów w US w Siemianowicach Śl.

 

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez OBOJGA rodziców/ prawnych opiekunów .
 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

 

TERMINY REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

od

do

1

Składanie deklaracji o kontynuacji realizacji wychowania przedszkolnego

29.02.2016

11.03.2016

2

Składanie wniosków (wraz
z załącznikami) o przyjęcie dziecka do przedszkola

14.03.2016

31.03.2016

3

Postępowanie rekrutacyjne; analiza formalna

01.04.2016

06.04.2016

4

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 

27.04.2016

5

Dalsze postępowanie rekrutacyjne

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

27.04.2016

04.05.2016

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych

 

06.05.2016

 

 

 

Wzory formularzy zgłoszeniowych do pobrania:

 1. wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wzor_wniosku_o_przyjecie___dziecka_do_przedszkola_2016.doc
 2. wzór oświadczenia dot. kontynuacji przez rodzeństwo wych. przedsz. 
  wzor_oswiadczenia_dot_kontynuacji_przez_rodzwych_przedsz_(1)_2016.docx
 3.  wzór oświadczenia dot. rodziny wielodzietnej wzor_oswiadczenia_dot_rodziny_wielodzietnej_2016.docx
 4.  wzór oświadczenia dot. rozliczania podatku dochodowego wzor_oswiadczenia_dot_rozliczania_podatku_dochodowego.docx
 5.  wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka wzor_oswiadczenia_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_2016.docx

 

 

 Od 1 września 2015r. Przedszkole nr 15 jest czynne w godzinach: 6:00 - 17:00.

 Organizacja pracy Przedszkola nr 15 w roku szkolnym 2015/2016:

 Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godz. 8:45 a odbieramy od godz. 14:40 do godz. 17:00.

 Dzieci zapisane na 2 posiłki odbieramy od godz. 12:30 do godz. 13:00.

 Godziny posiłków:

- śniadanie: 9:00

- obiad: 12:00

- podwieczorek: 14:15

 W pozostałych godzinach ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamknięte.

 

 

 

 

 

photo

Czwartek 05.05.2016

Ilość odwiedzin: 368097